آوریل, 2021

  • 26 آوریل

    پاسخ بهقطع ارتباط با همسر

    بسمه تعالی سلام علیکم چنانچه نسبت فامیلی نداشته باشند، نفس ازدواج او را جزء ارحام قرار نمی‌دهد گرچه شایسته است انسان از قطع ارتباط با همسر خود بپرهیزد.