اکتبر, 2020

  • 26 اکتبر

    پاسخ بهمصداق غیبت

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله ۱- بیان مستورات یا آنچه مورد کراهت غیبت شونده است مصداق غیبت است. ۲- اعتباری ندارد.