اکتبر, 2018

  • 8 اکتبر

    پاسخ بهمصرف کفارات و انفاق

    بسمه تعالی سلام علیکم عناوین مذکوره باید در مصارف خودش صرف شود؛ کفارات و صدقات هم مخصوص فقراء است، اما در مورد انفاق مانعی ندارد.