می, 2021

  • 30 می

    پاسخ بهملاک در مبدأ سفر شرعی

    بسمه تعالی سلام علیکم ۱- ملاک در مبدأ سفر آخرین خانه‌های مسکونی شهر است. بنابراین ۹ کیلومتری که در حاشیۀ شهر حرکت کرده‌اید جزء مسافت نمی‌باشد. ۲- روزۀ آن روز را باید قضا کنید و کفاره واجب نیست.