مارس, 2021

  • 9 مارس

    پاسخ بهنائب گرفتن در وضو

    بسمه تعالیسلام علیکم۱ و ۲-در مفروض هر دو سؤال تیمم کند؛ الا در صورت هزینه که چنانچه مقدورش باشد باید هزینه کند.