سپتامبر, 2020

  • 21 سپتامبر

    پاسخ بهنحوه تخمیس وام

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله مقدار متعلق خمس، سرمایه باقیمانده در پایان سال است که اقساط آن را پرداخته است.