جولای, 2018

  • 4 جولای

    پاسخ بهنذر مستأجر

    بسمه تعالی سلام علیکم چنانچه مستأجر بودن مانع از وفاء به نذر در زمان مقرّر باشد، وجوب وفاء ساقط می شود؛ اما انجام نذر تبرعاً با تأخیر مانعی ندارد.