مارس, 2021

  • 9 مارس

    پاسخ بهنماز بی وضو خواندن

    بسمه تعالیسلام علیکم۱-فقط غسل جنابت مکفی از وضو می باشد۲- غسل توبه استحباب دارد؛ ولی دلیلی بر غسل صبر نداریم.