آوریل, 2021

  • 26 آوریل

    پاسخ بهپس گرفتن هبه ازهمسر

    بسمه تعالی سلام علیکم چنانچه قرابت فامیلی نداشته باشد، نفس ازدواج او را جزء ارحام قرار نمی‌دهد و هبه به او قابل رجوع است.