می, 2020

  • 5 می

    پاسخ بهکفاره اطعام به فقیر

    بسمه تعالی سلام علیکم ۱- موارد مذکور برای فدیه یا کفاراتی که مقدار آن یک مد شرعی تعیین شده قابل پرداخت است، مانند کفاره روزه های مریضی که تا سال بعدی قضای آن را به جا نیاورده است. ۲- فدیه کسانی که از انجام روزه ناتوانند همان ۷۵۰ گرم است …