آوریل, 2021

  • 25 آوریل

    پاسخ بهگذشتن از حق قصاص

    بسمه تعالی سلام علیکم ماده قانونی فوق با مفروض سؤال ارتباطی ندارد و آنچه در قانون آمده رضایت بعد از جنایت است نه رضایت به جنایت.