آوریل, 2018

  • 12 آوریل

    پاسخ به جبران عمل لواط

    بسمه تعالی سلام علیکم هر شخصی باید به تکلیف خود عمل کند؛ ولی چنانچه طرف مقابل ناآگاه باشد ارشاد و هدایت جاهل وظیفه است