مارس, 2018

  • 17 مارس

    پاسخ به مهریه هبه شده

    بسمه تعالی سلام علیکم چنانچه مهریه را بعد از قبض و تحویل گرفتن ببخشد، می توان در مال موهوب رجوع کند؛ مگر اینکه با همسرش نسبت نسبی و فامیلی داشته باشد. اما چنانچه مهریه بر ذمه زوج بوده و ذمه او را ابراء کند، قابل رجوع نخواهد بود