آگوست, 2018

  • 15 آگوست

    پاسخ به

    بسمه تعالی سلام علیکم صیغه طلاق باید در پاکی بدون نزدیکی جاری شود؛ سپس زن سه تا پاکی عده نگه می دارد و با شروع حیض سوم عده اش تمام می شود.