إعراض از وطن

استفتائاتدسته بندی: فقهیإعراض از وطن
سؤال:

سلام ۱اینکه فردی تصمیم داردبعدبازنشسته شدن یاپایان ماموریت به شهرمحل تولدیامحل آباواجدادی یا محلی که به هردلیل آنرا برای مدتی سابقا وطن قرارداده بوده(وطن اصلی واتخاذی)برگرددآیانمازوروزه اش تمام است یاصرف قصدکافی نیست اگرمثلا۵سال ازوطن اصلی یااتخاذیدورشدقهرااعراض حاصل شده وبعداین مدت(وحتی قبل این مدت) هروقت به وطن مذکورمیرودنمازوروزه اش تمام وصحیح نیست؟۲قاعده جامع دراین مساله اعراض چیست؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- مادامی که إعراض نکرده است وطن او محسوب می شود و نماز و روزه اش تمام است.
۲- تحقق إعراض یا به قصد است یا اینکه به قدری وطن را ترک کند که عرفاً اهل آنجا محسوب نشود.