اجازه پدر پسر از ازدواج موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاجازه پدر پسر از ازدواج موقت
سؤال:

آیا در ازدواج موقت اجازه پدر پسر ضروری می باشد؟

پاسخ:

در صورت بلوغ، پسر نیازی به اذن ندارد.