احکام قرض الحسنه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحکام قرض الحسنه
سؤال:

سلام

فردی جزء پایگاه بسیج بوده مسولان پایگاه به اومیگوینداین مبلغ پول راببرفلان قرض الحسنه وبه نام خودت حساب بازکن که به اعضای پایگاه اگرتسهیلات تعلق گرفت از این حساب اقدام شودلیکن این واسطه چندین سال ازاین پایگاه دورمیشودوبعدهم که مراجعه میکند میبیندقرض الحسنه ای دیگروجودنداردحال۱ این واسطه و۲افرادیکه پول داده اندنسبت به این پول اگرزایل شده باشدچه وظیفه ای دارند(البته مقدارش اندک بوده)؟

پاسخ:

اگر عمل مذکور مصداق تفریط باشد ضامن است.