ادای نذر در صورت وفات نذرکننده

استفتائاتدسته بندی: فقهیادای نذر در صورت وفات نذرکننده
سؤال:

سلام علیکم
مادر شوھرم برای ھمسرم شربت نذر کردہ بود چند سالی است که مادر شوھرم فوت کردہ است، آیا من باید نذر را بجا آورم یا نه؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
به جا آوردن متعلق نذر وظیفه نذرکننده است و دیگران تکلیفی ندارند؛ اگرچه ادامه دادن آن پسندیده است.