ازدواج دختر بدون اجازه پدر

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج دختر بدون اجازه پدر
سؤال:

ازدواج دختر بالغه غیر رشیده بدون اجازه پدر درست است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
در فرض مزبور، اذن پدر لازم است.