استفاده از قرص زیر زبانی برای روزه دار

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده از قرص زیر زبانی برای روزه دار
سؤال:

برای کسانی که اعتیاد دارند قرصی برای ترک و یا جایگزین هست بنام “بپرون” یا “ب ۲ ”  اصلا نیاز به خوردن و مصرف آب نیست زیر زبان و از طریق بزاق جذب می شود و به نوعی عنوان خوردن مصطلح ندارد آیا فردی که اعتیاد دارد می تواند روزه بگیرد و مصرف کند مقدار مصرف هم بسیار کم (بستگی به اعتیاد ) از یک چهارم قرص ریز تا یک عدد در فرض سوال کننده یک چهارم و یک بار در روز مصرف می کند آیا موجب ابطال روزه میشود؟

پاسخ:

اگر صدق خوردن و آشامیدن نمی کند مانعی ندارد.