استفاده از مهرهای رکعت شمار برای شخص کثیرالشک

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده از مهرهای رکعت شمار برای شخص کثیرالشک
سؤال:

اگرفردی کثیرالشک درنمازاست که وظیفه اوبی اعتنایی وبناگذاردن برطرفی است که به نفع اوست اگرباگذاردن مهرهای رکعت شمارشکش برطرف میشودآیاواجب است چنین مهری راتهیه کندیاواجب نیست وطبق وظیفه کثیرالشک عمل کند؟

پاسخ:

وجوبی ندارد.