استهلال از طریق هواپیما

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستهلال از طریق هواپیما
سؤال:

با سلام. آیا به نظر فقاهتی حضرتعالی می توان برای استهلال، از چشم مسلح استفاده نمود و چنانچه جهت رؤیت هلال قمر، به سمت آن طیاره حرکت کند و شخص از پنجره هواپیما، هلال ماه را رؤیت نماید، این عمل مشمول چشم مسلح می گردد یا خیر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ثبوت هلال با رؤیت متعارف محقق نمی شود.