اعمال حق شفعه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاعمال حق شفعه
سؤال:

سلام

احتراما”در خصوص اعمال حق شفعه و فوریت آن بمحض اطلاع شفیع جهت تودیع ثمن قانون وشرع حاکم است؟یا عرف؟

اصولا منشا قوانین از شرع مقدس است. آیاملاک تودیع ثمن (یکهفته عرفی ) موضوعیت دارد؟

پاسخ:

شفیع بعد از اطلاع باید فورا اعمال حق شفعه کند و مراد از فوریت ،فوریت عرفی یعنی در اولین فرصت ممکن اعمال حق شفعه کند و در غیر این صورت هرگاه صدق مماطله کند حق شفعه ساطق می شود و اگر ادعای وجودثمن در مکانی خارج از دسترس فعلی داشته باشد سه روز مهلت داده می شود و اگر ادعایی وجود ثمن را در بلد دیگر داشته باشد ، به اندازه رفت و برگشت به آنجا به سه روز اضافه می شود