اقتدا به نماز جماعت باوجود افراد نابالغ

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتدا به نماز جماعت باوجود افراد نابالغ
سؤال:

چندین صف تماما افراد غیر بالغ درجماعت ایستاده اند که میدانیم نمازشان صحیح است (مثلاهمه حافظ قرآنند) یاعلم به بطلان نمازشان نداریم ویا شک داریم آیا اگر فرد بالغی پشت سر چندین صف افراد نابالغ مذکور بایستد آیا نمازش به طور جماعت صحیح است یا چه بداند یا نداند نمازش فرادی است؟

پاسخ:

اگر افراد مذکور ممیز باشند و علم به صحت نماز آنها داشته باشد می تواند اقتدا کند.