اقسام موجبات کفاره جمع

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقسام موجبات کفاره جمع
سؤال:

سلام در چه صورتی کفاره روزه فرد، به کفاره جمع تبدیل می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- انجام کارهایی که به خودی خود حرام است مانند خوردن شراب و زنا و…
۲- انجام اموری که به جهتی حرام می‌شود مثل آمیزش با همسر در حال حیض