انجام ندادن نماز وروزه استیجاری در زمان مقرر

استفتائاتدسته بندی: فقهیانجام ندادن نماز وروزه استیجاری در زمان مقرر
سؤال:

۱.نمازو روزه استیجاری به گردن بنده بوده و در زمان معیین شده انجام ندادم باید چه کنم؟

۲.آیا نماز استیجاری را میتوان نشسته انجام داد؟

پاسخ:

۱. انجام عمل مورد اجاره نیاز به عقد مجدد دارد و الا باید اجاره بها را برگرداند
۲.جایز نیست