بازی با آلات قمار بدون شرط بندی

استفتائاتدسته بندی: فقهیبازی با آلات قمار بدون شرط بندی
سؤال:

حکم بازی با آلات قمار بدون شرط بندی و به صورت تکی چیست؟

پاسخ:

چنانچه مفسده ای بر آن مترتب نباشد مانعی ندارد.