بازی کردن با بازیهای رایانه ای که آلت قمار اند

استفتائاتدسته بندی: فقهیبازی کردن با بازیهای رایانه ای که آلت قمار اند
سؤال:

سلام

اگر بازی کامپیوتری از آلت قمار باشد و ما آن را از آلت قمار خارج کنیم،تطهیر می شود؟

پاسخ:

بازی با هر چه که مصداق قمار باشد جایز نیست.