تعیین متولی وقف

استفتائاتدسته بندی: فقهیتعیین متولی وقف
سؤال:

عرض سلام و ادب محضر معظم له برای فهم مفاد وقفنامه باید به چه شواهد و قرائنی تمسک جست تا خدای نکرده شبه تفسیربه رای از آن تلقی نشود و چنانچه برای تعیین متولی وقف در عصر حاضر به سیره تعیین متولیان در گذشته مراجعه کنیم که به استناد احکام حکام شرع وقت تعیین شده اند امری شرعی می باشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- در وقف باید طبق نصّ وقف نامه عمل شود.
۲- تولیت چنانچه منصوب از ناحیه واقف باشد نیاز به رجوع به حاکم شرع ندارد.