جبران عمل لواط

سؤال:

سلام. اگر عمل لواط وهمجنس بازی  صورت گرفته باشد و شخص لواط کننده بعد از چند سال فهمید که این عمل گناه بوده و سپس توبه کرد. آیا وظیفه اوست که به شخصی که لواط داده بگوید: توبه کن تامدیون نباشد؟ چه کاری برای او باید انجام دهد؟

پاسخ:
  • بسمه تعالی
  • سلام علیکم
  • هر شخصی باید به تکلیف خود عمل کند؛ ولی چنانچه طرف مقابل ناآگاه باشد ارشاد و هدایت جاهل وظیفه است