حرکت در حال نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیحرکت در حال نماز
سؤال:

سلام

۱. فرد در حال نماز (فرادی وجماعت ) میتواند با قطع ذکر به طوری که از حالت نماز وجهت قبله برنگردد چند متر به عقب ،جلو، راست، چپ برود

۲. در نماز جعفر طیار در رکوع و سجود همان تسبیحات اربعه کافی است یاباید ذکر رکوع وسجود هم گفته شود؟

پاسخ:

۱. در نماز فرادی جایز نیست اما در نماز جماعت چنانچه وقتی برسد که امام در رکوع است و خوف درک نکردن رکوع امام را داشته باشد می تواند با فاصله اقتدا کند و آرام آرام بدون این که صورت نماز بهم بخورد خودش را به صفوف جماعت برساند
۲.همان تسبیحات اربعه کفایت می کند