حم تفاوت تقلید امام و مأموم

استفتائاتدسته بندی: فقهیحم تفاوت تقلید امام و مأموم
سؤال:

اگرامام جماعتی بخواهد نمازش رابا غیر غسل جنابت از اغسال واجب ومستحب ثابته بخواند واجتهاداً یاتقلیداً  چنین نمازی برای خودش مجزی باشد آیا لازم است به مامومین اطلاع دهد که اگر فردی نظر دیگری داشت برای نمازش مشکلی پیش نیاید یا چنین امامی بایدحتما وضوهم بگیرد؟

پاسخ:

اطلاع دادن و اعلام لازم نیست.