حکم استفاده غیر مجاز از اموال عمومی (گاز)

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم استفاده غیر مجاز از اموال عمومی (گاز)
سؤال:

اگرکسی گاز غیر مجاز مصرف کند نداند چقدر مصرف کرده چقدر پول بدهد تا حلال شود؟

پاسخ:

به اندازه ای بپردازد که یقین به برائت ذمه حاصل کند.