حکم اقتدا به شخص با علم به وجود نجاست در لباس او

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم اقتدا به شخص با علم به وجود نجاست در لباس او
سؤال:

۱.امام جماعتی به لباس یا بدنش نجاست غیر معفو است آیا واجب است به او بگوییم

۲.اگر به او متذکر نشدیم آیا باچنین حالتی میتوانیم به او اقتدا کنیم؟

پاسخ:
  1. اعلام واجب نیست
  2. در فرض مذکور اقتدا جایز نیست