حکم جوشاندن جو

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم جوشاندن جو
سؤال:

سلام

جو با جوشاندن نجس و حرام میشود؟

ملاک در نجاست و حرمت جو چیست؟

پاسخ:

در مفروض سوال جو نجس و حرام نمی شود.