حکم رضایت مالک بعد از استفاده از مال غصبی

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم رضایت مالک بعد از استفاده از مال غصبی
سؤال:

آیا همانگونه که نکاح وبیع فضولی با اجازه بعدی صحیح میشود اگر کسی با آب غصبی وضو وغسل کند ودرمکان غصبی نماز بخواند.

آیارضایت بعدی مصحح عمل قبلی است۱.

۲.واگر بعد رضایت بخواهد با این وضو وغسل با آب غصبی نماز بخواند آیاصحیح است؟

پاسخ:

۱و۲ . در غیر نکاح و معاملات رضایت واجازه بعدی مصحح نیست.