حکم صحت معامله در صورت افزایش قیمت در آینده

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم صحت معامله در صورت افزایش قیمت در آینده
سؤال:

اگر فردی از طریقی بفهمد فلان زمین یاجنس به علتی در آینده چندین برابر قیمتش خواهد شد وفروشنده چنین آگاهی راندارد:

۱.آیاچنین بیعی شرعاصحیح اس؟

۲.آیادرفرض سوال فروشنده میتواند مدعی غبن شود ومعامله را فسخ کند یامابه التفاوت را بگیرد؟

پاسخ:

۱. بیع صیح است.
۲. در فرض سوال حق فسخ و گرفتن مابه التفاوت وجود ندارد.