حکم طهارت شخص مرتد

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم طهارت شخص مرتد
سؤال:

زنی که مرتده (مسیحی شده)، ولی خدا و حضرت محمد صلی الله و علیه وآله رو قبول داره، نجس است؟

پاسخ:

اهل کتاب محکوم به طهارتند .