حکم عرق حنب از حرام

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم عرق حنب از حرام
سؤال:

اگر اول از حرام جنب شود و قبل از غسل با حلال خود نزدیکی کند، تا زمانیکه غسل نکرده، عرق او حکم عرق جنب از حرام را دارد. بعد از پایان غسل اگر با حلال نزدیکی کند عرق او حکم عرق جنب از حرام دارد ؟

برایم چند بار این اتفاق افتاده که بعد غسل جنابت دوباره استمنا کردم و در خواب هم محتلم شدم یک غسل کافی است ؟

چون چند بار جنب شدم هم از راه حلال و هم حرام چند بار توبه شکستم و الان توبه واقعی کردم میتوانم ازدواج کنم و بچه دار شوم ؟

پاسخ:

۱. عرق جنب از حرام نجس نیست
۲. یک غسل به نیت همه کفایت می کند
۳. مانعی ندارد