سپتامبر, 2021

  • 9 سپتامبر

    حکم عمل نکردن به مفاد عقد اجاره

    سلام فردی که کار فرما و صاحب کارش حق و حقوقش را کامل و قانونی پرداخت نمی کنند و اضافه کاریش را محاسبه نمی کنند آیا مجاز است از محل پولی(دخل) کارگاه یا مکانی که در آنجا کار میکند به اندازه حق سلب شده اش مبلغی پول بردارد؟