حکم عمل نکردن به مفاد عقد اجاره

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم عمل نکردن به مفاد عقد اجاره
سؤال:

سلام

فردی که کار فرما و صاحب کارش حق و حقوقش را کامل و قانونی پرداخت نمی کنند و اضافه کاریش را محاسبه نمی کنند آیا مجاز است از محل پولی(دخل) کارگاه یا مکانی که در آنجا کار میکند به اندازه حق سلب شده اش مبلغی پول بردارد؟

پاسخ:

چنانچه صاحب کار به عقد اجاره عمل نمی کند باید به حاکم شرع رجوع کند.