حکم فرو رفتن اخلاط حلق و گلو در نماز وروزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم فرو رفتن اخلاط حلق و گلو در نماز وروزه
سؤال:

سلام

فردی دربین نماز اخلاط وارد فضای دهانش میشود ودستمال هم ندارد که آنرا جمع کند ولذا مجبور است فرو دهد حال:

۱. نمازش چه صورت دارد

۲. اگر روزه بوده روزه اش چه صورتی دارد؟

پاسخ:

۱. نماز صحیح است
۲. روزه باطل می شود