استحقاق مهریه در عقد موقت

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاقاستحقاق مهریه در عقد موقت
سؤال:

اگر مرد باخانم مطلقه صیغه یکساله بخواند اما زن یکطرفه بعد سه ماه بدون اینکه فسخ کند با فرد دیگری ازدواج کند مهریه تعلق میگیرد؟

پاسخ:

عقد دوم باطل است و به شرط تمکین استحقاق مهریه را خواهد داشت.