پایان وقت نماز ظهر و عصر و زمان شروع شب

استفتائاتدسته بندی: فقهیپایان وقت نماز ظهر و عصر و زمان شروع شب
سؤال:

سلام

۱.آیا دربین فقهای فعلی و مرحوم کسی قائل هست که پایان وقت نماز ظهر و عصر موقع افطار غروب است؟

۲.بنابروجود چنین نظری اگر زن روزه‌داری در فاصله بین غروب ومغرب حایض شد آیا می‌توان گفت روزه‌اش صحیح است؟

پاسخ:
  1. به نظر همه اعاظم فقهاء پایان وقت نماز ظهر، به مقدار چهار رکعت باقی مانده به غروب آفتاب است و پایان وقت نماز عصر هم غروب آفتاب است.
  2. چون آیه شریف تصریح به لَیل دارد، تحقق لَیل به صرف استتار قرص شکل است، بنابراین زن در فرض مذکور باید روزه را قضا کند اگر کسی قائل باشد که پایان روز به استتار قرص(غروب) محقق می شود روزه این زن صحیح خواهد بود.