حکم هر روز سفر کردن در ماه رمضان

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم هر روز سفر کردن در ماه رمضان
سؤال:

فردی برای فرار از نخوردن روزه به عمد می خواهد هر روز ۲۲ کیلومتر از شهر خارج شود و برگردد آیا می تواند این کار را بکند کثیرالسفر محسوب نمیشود؟ راه حل برای ایشان چیست؟

پاسخ:

مانعی ندارد و مصداق کثیر السفر نیست.