حکم ولدالزنا

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ولدالزنا
سؤال:

ولدالزنا ازچه جهتی مانند حلالزاده است:(محرمیت وارث ووجوب نفقه ووجوب قضای نماز قضای والد بر ولدالزنا/لطفا محدوده محرمیت وارث ووجوب نفقات بین ولدالزنا وزانی واولاد واخوه زانی چه حلال زاده وچه حرامزاده باشند بیان کنید؟

پاسخ:

۱.ولدالزنا در غیر از مساله ارث در بقیه احکام با فرزند حلال زاده فرقی ندارد و به همه کسانی که حلال زاده محرم است او نیز محرم می باشد حتی به فرزند نا مشروعی که از پدر یا مادر او متولد شده باشد
۲.
نماز و روزه پدر و مادر بر ولدالزنا واجب نیست