حکم پوشاندن زنیت بانوان

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاقحکم پوشاندن زنیت بانوان
سؤال:

۱.بعض خانمها صورتشان لک یا جوش میزند آیا شرعا مجازند از کرم وپودر استفاده کنند و در بیرون خانه ظاهر شوند

۲.اگر زن ابرو وصورتش را اصلاح کرده ویا سرمه کشیده ویا در دستش انگشتر کرده آیا این صورت ودست را هم از نامحرم باید بپوشاند؟

پاسخ:

۱. چنانچه صدق تزیین نکند مانعی ندارد
۲. زن باید هر نوع زینتی که در دست و صورتش باشد از نا محرم بپوشاند