حکم کفاره زن باردار

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم کفاره زن باردار
سؤال:

 خانم باردار یا شیر ده آیا باید یک مد طعام کفاره بدهد یا دو مد برای هر روز؟

پاسخ:

زن باردار یا شیرده در صورتی که روزه گرفتن برای طفل ضرر داشته باشد افطار کند ودر تقابل هر روز یک مد طعام فدیه بدهد و روزها را در صورت امکان تا رمضان آینده قضا کند.
ودر صورتی که بدون عذر شرعی روزه ها را تا رمضان  آینده قضا نکند در مقابل هر روز یک مد طعام بعنوان کفاره تاخیر بپردازد.