خرید و فروش دِین

استفتائاتدسته بندی: فقهیخرید و فروش دِین
سؤال:
  1. اگرفردی کالای را به مبلغ مثلایک ملیون چک برای یک ماه دیگربخردآیافروشنده بعد چندروزمیتواندبه خریدار یافردثالث رجوع کندو چک رابه مبلغ هشتصدتومان نقدکند(حکم دوفرض)
  2. ودرشرع عمل مذکورچه عنوانی دارد؟
پاسخ:
  1. در هر دو فرض مانعی ندارد
  2. خرید و فروش دین