خمس درآمد

سؤال:

بنابر “لکل ربح سنه” آیامیتوان برای هر درآمد وپولی که از طرق مختلف بدست میاوریم یک سال خمسی قراردهیم یا حتما تمام اموال را یکجا باید حساب کنیم هرچند یک روز قبل سال خمسی بدست ما برسد؟

پاسخ:

برای هر درآمدی میتوان سال جدا قرار داد.