خمس یارانه معیشتی

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس یارانه معیشتی
سؤال:

اگر یارانه کمک معیشتی در حساب بانکی فرد بماند آیا به آن در سال خمسی، خمس تعلق میگیرد؟

پاسخ:

بله، متعلق خمس است.